KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“Kanun”) 13.maddesinde kişisel verileri işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna başvuru yapma hakkına yer verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimiz, başvuru formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Şirketimize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Şirketimiz İlgili Kişi’nin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

İlgili Kişi’nin, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular;

İşbu Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak (i) İlgili Kişi’nin şahsen başvurusuyla veya (ii) noter vasıtasıyla ya da (iii) İlgili Kişi tarafından www.voltmotor.com.tr adresinde bulunan formun güvenli elektronik imzalı olarak voltmotor@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kurul tarafından belirlenebilecek diğer başvuru yöntemleri Şirketimizce tarafınıza duyurulacaktır.

Yapılacak başvurularda Kazım Karabekir Cad. No:84 Kemalpaşa 35735 İzmir adresimiz dikkate alınmalıdır.

  İlgili Kişi’nin kimlik ve iletişim bilgileri:
  Adı Soyadı
  T.C Kimlik Numarası Cep Telefonu
  E-Posta adresi Ev Telefonu
  Adres
  Şirketimiz ile ilişkiniz:
  MüşteriZiyaretçiÇalışanDiğer İş ortağıEski ÇalışanÇalışan Adayı
  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim ve konu:
  Kanun kapsamındaki talebiniz:
  Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemi:
  Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
  Açıklamalar:
  İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz tarafından (varsa) işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bir kişinin, yetkisi olmadığı halde bir başkasına ait kişisel veri elde etmesi suç teşkil edebileceğinden, Şirketimiz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (Örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.